Conceptual graphs/cs

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Úvod

Konceptuálním grafem se v matematickém pojetí rozumí diagram vyjadřující vztahy a propojení mezi objekty. Slouží pro formální reprezentaci znalostí. Myšlenka pochází ze 70. let a jejím autorem je americký informatik John F. Sowa[1].

Graf

Grafy v matematickém slova smyslu se zabývá teorie grafů, jejíž základy stanovil v první polovině 18. století švýcarský matematik Leonhard Euler. Grafy reprezentují množiny objektů. Tvoří je vrcholy (uzly) a hrany mezi nimi. Grafická reprezentace vrcholů jsou body, hran čáry mezi nimi. Hrany mohou být orientované (mají jeden vrchol počáteční a druhý koncový), což značí šipka směřující do koncového vrcholu.

Přehled základních pojmů nabízí následující obrázek[2]:


Teorie-grafu.png

Konceptuální graf

Historie

Popis

Reference