Simulace meziměstské autobusové dopravy (Vensim)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Summary

Název simulace: Simulace meziměstské autobusové dopravy (Vensim)

Autor: Bc. Libor Zíka, zikl00

Typ modelu: Systémově dynamický

Modelovací nástroj: Vensim

Cíl simulace

Jde o modelování společnosti, která se zabývá meziměstskou autobusovou dopravou. Pomocí simulace se zjišťuje, v jakých městech se vyplácí provozovat autobusové linky společnosti. V simulaci se sledují hlavně příjmy a výdaje, resp. cash flow. V úvahu se bere např. pořizovací cena autobusů a počty pasažérů. Dále musí společnost platit své řidiče a náklady na provoz autobusů. Aby přeprava byla výdělečná, bude záležet také na ceně jízdného. Dále se v úvahu bere pronájem parkovacích ploch, opotřebení vozidel, jejich kapacita nebo počet spojů.

Metoda

V simulaci je třeba sledovat změny hodnot proměnných v čase, tudíž byl jako modelovací nástroj zvolen Vensim. Časové období v simulaci zahrnuje 5 let.

Model

DKS.JPG

Proměnné modelu

Cash flow:

Cash flow nebo také peněžní tok. Je prostým rozdílem příjmů a výdajů.

= INTEG (Příjmy - Výdaje)

Populace měst:

Toto číslo vyjadřuje součet populací měst, ve kterých staví autobusy společnosti. Jelikož se jedná o konstantu, je možné ji později nastavit pomocí posuvníků.

= 600 000

Podíl konkurence na trhu:

Číslo v intervalu <0;1> vyjadřuje podíl konkurence. Při čísle 1 vládne absolutní konkurence a sledovaná společnost přišla o všechny klienty. Při čísle 0 jsme naopak získali všechny zákazníky. Toto číslo je také možno upravovat posuvníkem.

= 0.8

Průměrná cena jízdného:

Průměr všech prodaných jízdenek za poslední rok. Dá se regulovat posuvníkem.

= 70

Počet přepravených pasažérů:

Toto číslo vyjadřuje počet námi přepravených pasažérů. Zahrnuje populaci měst, konkurenci a průměrnou cenu jízdného. Číslo 75 je jakási míra únosnosti ceny jízdného. Pokud bude cena jízdného pod touto mírou, začne se počet cestujících mírně zvyšovat a naopak. Dejme tomu, že desetina procenta populace ze sledovaného vzorku má každou hodinu potřebu cestovat mezi městy. Číslo 720 je tu kvůli roznásobení čísla z počtu pasažérů za hodinu na měsíc.

= (Populace měst * 0.001 * (1 - Podíl konkurence na trhu) * 720 * (75) / (Průměrná cena jízdného))

Počet ujetých spojů:

Počet spojů dostaneme po vydělení počtu přepravených pasažérů za měsíc číslem 20.

= Počet přepravených pasažérů / 20

Příjmy:

Příjmy můžeme uvažovat jako výsledek součinu průměrné ceny jízdného a počtem přepravených cestujících.

= Průměrná cena jízdného * Počet přepravených pasažérů

Počet autobusů:

Počet autobusů se spočte pomocí ujetých spojů a pořizovací ceny autobusu.

= Počet ujetých spojů / (Pořizovací cena autobusu / 10000)

Opotřebení autobusů:

Opotřebení se počítá 3 korunami na kilometr.

= Celková ujetá vzdálenost * 3

Servis autobusů:

Na každý jeden autobus se uvažuje 30 000,- Kč ročně jakožto servisní výdaje.

= Počet autobusů * 30000

Pojištění autobusů:

Měsíčně stojí pojištění jednoho autobusu 3 000,- Kč.

= Počet autobusů * 3000

Celková ujetá vzdálenost:

Součet všech nájezdů se může spočítat jako součin počtu ujetých spojů a čísla 10, které vyjadřuje průměrnou vzdálenost mezi stanicemi.

= 10 * Počet ujetých spojů

Průměrná spotřeba autobusů:

Průměrná spotřeba v litrech na 100 km. Konstanta o velikosti 35, dá se regulovat posuvníkem.

= 35

Cena paliva:

Cena paliva dle aktuální situace na trhu, v Kč.

= 31.9

Náklady na palivo:

Výsledná částka, kterou společnost hradí náklady na palivo zahrnuje ve výpočtu cenu paliva, spotřebu a ujetou vzdálenost.

= Celková ujetá vzdálenost / 100 * Průměrná spotřeba autobusu / Cena paliva

Náklady na provoz autobusů:

Výsledné náklady na provoz autobusů je součtem předchozích.

= Náklady na palivo + Opotřebení autobusů + Pojištění autobusů + Servis autobusů

Pořizovací cena autobusu:

V této chvíli společnost může zakoupit nový autobus za 3 200 000,- Kč. Cena se dá regulovat posuvníkem.

=

Pronájem parkovišť:

Parkoviště je zpoplatněno měsíční částkou 2 500,- Kč za každý jeden autobus.

= 2500 * Počet autobusů

Materiální náklady:

Celkové materiální náklady jsou součtem předchozích, dle vzorce.

= Náklady na provoz autobusů + Pořizovací cena autobusu + Pronájem parkovišť

Průměrná mzda řidiče:

Jedná se o průměrnou mzdu řidiče v ČR. [1] Dá se také regulovat posuvníkem.

= 25400

Počet řidičů:

Počet řidičů je dvojnásobkem počtu autobusů.

= Počet autobusů * 2

Náklady na zaměstnance:

Součin počtu řidičů a jejich mzdy dá ve výsledku náklady na zaměstnance.

= Počet řidičů * Průměrná mzda řidiče

Výdaje:

Výsledné výdaje se spočtou jako součet materiálních nákladů a předchozích nákladů na zaměstnance.

= Materiální náklady + Náklady na zaměstnance

Výsledky

Výsledkem simulace je interaktivní model, kde může uživatel nastavovat hodnoty proměnných a sledovat dopad na zbytek modelu v čase. Mezi tyto proměnné patří:

  • podíl konkurence na trhu
  • populace měst
  • průměrná spotřeba autobusu
  • cena paliva
  • průměrná cena jízdného
  • průměrná mzda řidiče
  • pořizovací cena autobusu

Pokud se např. podíl konkurence zvýší, cash flow v čase klesá a naopak. Další poměrně vlivnou proměnnou je populace měst, která při změně ve výsledku ovlivní jak příjmy, tak výdaje.

Závěr

Z větší části se úspěšně podařilo vytvořit model společnost s meziměstskou autobusovou dopravou. Je zde ovšem také další prostor pro zlepšování do budoucna. Určitě se dá vymyslet spousta dalších modifikací a přidat další podmínky, které by model učinily ještě o něco zajímavější.

Soubor s modelem

File:Zikl00 simulaceBus.mdl

Zdroje