Simulace vícejazyčné komunity (NetLogo)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Zadání práce

 • Název simulace: Simulace vícejazyčné komunity
 • Autor: Marina Lushnikova
 • Typ modelu: Multiagentní
 • Modelovací nástroj: NetLogo

Definice problému

Lingvisté se domnívají, že polovina existujících jazyků zanikne do konce 21. století kvůli globalizaci. Existují různé faktory, které ovlivňují životaschopnost jazyka, a to především: celkový počet mluvčích, trendy ke zvýšení nebo snížení počtu mluvčích a předávání mladým generacím, využití jazyku na úrovni správy a vzdělávání nebo pouze v neformálním domácím prostředí.

Cíl

Cílem je vytvořit model, který umožnuje nastavení vyše zmíněných parametrů, a následně vyzkoušet tento model na reálném případě některého jazyka s nízkým počtem mluvčích, pro zjištění zda je existence tohoto jazyka v ohrožení.


Model

Přehled agentů

Agenti jsou dvou typů:

 • Speakers Jsou to rodilé mluvčí zvoleného jazyka, přičemž nemusí znat jenom tento jazyk. V modelu jsou označené modrou barvou.
 • Non-speakers Mluvčí ostatních jazyků, které neznají zvolený jazyk na úrovní rodilého mluvčího. V modelu jsou označené oranžovou barvou.

GUI

Grafické rozhrání

Vstupní parametry

 • Simulate-for umožnuje nastavení časového intervalů simulace od 100 do 1000 let.
 • Stop? Poloha „On“ – simulace se zastavi když počet mluvčích dosahne nuly.
 • Setup nastaví zvolené parametry
 • Go spustí simulaci
 • Number-speakers vstupní počet mluvčích sledovaného jazyka [0 – 100000]
 • Number-nonspeakers vstupní počet mluvčích ostatních jazyků [0 - 100000]
 • Administrative? „On“ pokud sledovány jazyk je používán ve vzdělání, administrativě a dalších veřejných doménách. „Off“ pokud je používán primárně pro komunikaci doma.
 • Transmission level úroveň předávání jazyka mladším generacím. Ve většině případu jsou přesné počty těžko obstaratelné, proto je ukazatel rozdělen na úrovně. High pokud většina představitelů mladé generace jsou mluvčí, low – rodilé mluvčí jsou převážně ze starší generace, moderate – přibližně polovina
 • Legal-age minimalní povolený věk pro manželství na území státu
 • Mixed-marriage-chance pravděpodobnost manželství mezi rodilým mluvčím sledovaného jazyka a ostatními.
 • Birth-rate statistický ukazatel porodnosti na uzemi zvolené oblasti na 1000 obyvatelů
 • Life-expectancy průměrná délka života na vybraném uzemí.

Výstupy

Hlavním cílem je sledování počtu mluvčích v čase, slouží k tomu graf a ukazatel Total speakers. Další možné sledované ukazatele : celkový počet obyvatelů na zvoleném území, celkový počet mluvčích ostatních jazyků kromě sledovaného, počet smíšených manželství. Ticks je počet let.

Předpoklady a omezení modelů

Předpokladem modelů je dostatečná izolace simulované komunity, protože nezahrnuje migraci, a také soustředění převážného počtů mluvčích na poměrně omezeném území. Dalším omezením je skutečnost, že model je velmi obecný, proto nejsou známy přesné pravděpodobnosti vývoje za jednotlivých nastavení, proto jsem zvolila nastavit pouze intervaly pravděpodobnosti.

 • to calculate-probability
 ifelse administrative?                               ;;if true, the probability is always higher than 50 %
 [
  if (transmission-level = "high" ) [set speaker-probability 85 + random 10]    ;; (85-100)%
  if (transmission-level = "moderate" ) [set speaker-probability 50 + random 35]  ;; (50-85)%
 if (transmission-level = "low" ) [set speaker-probability 50 + random 15 ]     ;; (50-65)%
 ]
 [
 if (transmission-level = "high" ) [set speaker-probability 50 + random 50]     ; (50-100)%
 if (transmission-level = "moderate" ) [set speaker-probability 25 + random 50 ]   ;; (25-75)%
 if (transmission-level = "low" ) [set speaker-probability random 25 ]        ;; (0-25)%
 ] end

Stejně tak tomu je v případě smíšených manželství, pravděpodobnost zdědění zvoleného jazyka jsem nastavila na 50 procent, ale ve skutečnosti se muže lišit v jednotlivých komunitách a často k tomu nejsou oficiální data.

 • to check-parents
 if mixed-marriage = true[
 if random 100 < 50
  [set breed speakers]
 ] end

Experiment

Popis

Druhou části mé práce je aplikovat vytvořený model na reálná data. Pro experiment byl zvolen jazyk Hornolužická srbština, rozšířený pouze v oblasti Horní Lužice ve východním Německu. Hornolužická srbština patří mezi ohrožené jazyky, ale v posledních letech je snaha o udržení a oživení zájmu o tento jazyk mezi obyvateli. Hornolužická srbština má postavení úředního jazyka, je vyučována ve školách, jsou v ní vydávána periodika a literatura.

Nastavení průběhu

Data

Zkoumaná oblast je vymezena územím Horních Lužic.

 • Number-speakers 13300 - počet rodilých mluvčích Hornolužické srbštiny [1]
 • Number-nonspeakers cca 553700 - počet ostatních obyvatelů (vypočítáno z celkové populace Horních Lužic) [2]

Poznámka: v simulaci jsou tyto počty vyděleny 10 kvůli výpočetní náročnosti.

 • Administrative? „On“ – jazyk je autorizován v místní vládě a školách [1]
 • Transmission level - „Low“ [3]
 • Legal-age – 18 let [4]
 • Mixed-marriage-chance 75% (podle neoficiálního odhadu pouze 25% manželství je mezi 2 rodilými mluvčími) [3]
 • Birth-rate - 8.5 na 1000 (statistika z roku 2013) [5]
 • Life-expectancy 81 let [4]


Výsledky

Nastavíme model tak, aby průběh se zastavil, když počet mluvčích bude roven nule, a provedeme 10 průběhu za výšeuvedených podmínek. Z výsledku je patrné, že Hornolužická srbština má zahynout přibližně za 400 let. Dalším zajímavým výsledkem je prudký pokles celkové populace, což svědčí bud o špatném nastavení podmínek v kódu, nebo ob alarmujícím stavu pro Horní Lužice.

Grafické znázornění výsledků
Tabulka 1
Průběh Počet let do umrtí posledního mluvčího
1. 495
2. 438
3. 461
4. 469
5. 368
6. 513
7. 647
8. 414
9. 447
10. 344


Závěr

Jelikož bylo cílem vytvoření obecného modelu pro jakýkoliv ohrožený jazyk, považuji cíl za splněný. Nicméně, model postrádá přesnost a úplnost, protože na jedné straně nezahrnuje mnoho dalších ovlivňujících parametrů, na druhé straně pokud by tito parametry nešlo vyjádřit jinak než pomoci pravděpodobnosti, tak to by jenom zbytečně zvýšilo komplexitu, aniž by to nějak upřesnilo výsledky.

Rozšíření modelu

Možným vylepšením by bylo vytvořit model pro konkrétní případ, tudíž by bylo možné nastavení konkrétních hodnot již v kódu, a soustředit se na větší interakci mezi agenty, přidat víc vlastností, například pohyb v rámci omezené oblasti apod.


Reference

 1. 1.0 1.1 Sorbian, Upper [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.ethnologue.com/18/language/hsb/>
 2. Radiolausitz.de [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.radiolausitz.de/beitrag/einwohnerzahl-in-der-oberlausitz-weiter-gesunken-44784/>
 3. 3.0 3.1 Sorbian in Germany [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/sorab/an/i1/i1.html
 4. 4.0 4.1 Geoba.se [online]. [cit. 2018-06-11]. Thelocal.de [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.thelocal.de/20170602/german-parliament-passes-law-ending-child-marriage Cite error: Invalid <ref> tag; name "Germany" defined multiple times with different content
 5. Crude birth and death rate [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: http://apps.who.int/gho/data/view.main.CBDR2040

Kód

Media:Multilanguagecommunity.nlogo