Simulace populačního vývoje České republiky (Vensim)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Název simulace: Simulace populačního vývoje České republiky

Autor: Bc. Adam Spivák, spia00

Typ modelu: Systémově dynamický

Modelovací nástroj: Vensim

Definice problému

Populační vývoj České republiky, je obecně rostoucí. Cílem této simulace je zobrazit vývoj počtu populace České republiky v závislosti na zadaných parametrech, které budou vycházet z dostupných statistických dat. Tímto způsobem lze zjistit zda bude trend populačního vývoje stejný jako v předchozích letech. Výsledný model zobrazuje vývoj počtu obyvatel České republiky v závislosti na střední délce života, poměru počtu žen v populaci, poměr počtu žen v reprodukčním věku tj. věk, při kterém je běžná reprodukce (běžně se uvádí věk 18-44 let), míře plodnosti, zásahu státu ve smyslu kontroly plodnosti, počet tragických úmrtí za rok, migrace (imigrace, emigrace). Model bude využívat dostupná statistická data týkající se České republiky.

Metoda

Jako nejvhodnější modelovací nástroj byl zvolen Vensim, který je vhodný ke sledování změn hodnot proměnných v čase. Sledované období je 100 let.

Model

Spia00 model.png

Proměnné modelu

Populace:

Počet obyvatel České republiky. Cílová sledovaná proměnná. Počáteční hodnota: 10580000. [1]

= Přírůstek-Pokles

Přírůstek:

Poměr počtu nových obyvatel a počtu obyvatel za rok. Noví obyvatelé se skládají z nově narozených dětí a imigrantů.

= (Populace*Imigrace) + (Populace*Porodnost)

Pokles:

Poměr počtu obyvatel, kteří již nejsou obyvateli České republiky. Pokles obyvatel se skládá ze zemřelých a emigrantů.

= (Populace*Emigrace) + (Populace*Úmrtnost)

Porodnost:

Poměr počtu nově narozených dětí a počtu obyvatel za rok. Počet nově narozených dětí za rok odpovídá počtu žen v reprodukčním věku vynásobeným plodností vydělený 26 (počet reprodukčních let). Tento počet je vynásoben koeficientem zásahu státu. Při vynásobení počtem obyvatel dostáváme hodnotu počtu nově narozených dětí za rok.

= ((Plodnost*((Poměr žen v populaci*Populace)*Poměr počtu žen v reprodukčním věku)/26)*Zásah státu)/Populace

Zásah státu:

Koeficient zásahu státu do počtu narozených dětí např. nějakým zákonným nařízením. Základní hodnota je 1, která znamená nulový zásah státu. Čím více je hodnota > 1, tím je zásah státu větší ve smyslu nařízení plodit více dětí, čím více je hodnota < 1, tím je zásah státu větší ve smyslu plodit méně dětí.

Plodnost:

Hodnota vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu. Byla zvolena hodnota plodnosti žen v ČR za rok 2018 1,79. [2]

Poměr počtu žen v reprodukčním věku:

Hodnota poměru žen ve věku 18-44 k celkovému počtu žen. Byla zvolena hodnota 0,34, odpovídající statistice věkového složení obyvatelstva ČR za rok 2018. [3]

Poměr žen v populaci:

Hodnota poměru žen k celkové populaci. Zvolena hodnota 0,51. [4]

Imigrace:

Hodnota poměru počtu přistěhovalců k celkové populaci. Zvolena hodnota 0,0047 odpovídající hodnotě za rok 2018 dle ČSÚ. [5]

Emigrace:

Hodnota poměru počtu vystěhovalců k celkové populaci. Zvolena hodnota 0,0018 odpovídající hodnotě za rok 2018 dle ČSÚ. [5]

Úmrtnost:

Hodnota poměru zemřelých lidí a počtu obyvatel. Počet zemřelých odpovídá poměru počtu obyvatel se střední délkou života a počtu tragických úmrtí.

Střední délka života:

Hodnota vyjadřující průměrný věk jehož se dožívají členové populace. Byla zvolena hodnota 78,33 let. Jedná se o statistickou hodnotu z roku 2016. [6]

Tragická úmrtí:

Jedná se o součet počtu úmrtí, jejichž důvodem byla vražda, automobilová nehoda nebo sebevražda. Všechny tyto údaje jsou z roku 2018. Jejich součet a tedy použitá hodnota je 2100. [7]

Výsledky

Spia00 graph.png Spia00 table.png

Výsledkem simulace je graf a tabulka zobrazující vývoj proměnné Populace ve 100 letech dle zadaných počátečních hodnot proměnných. Z grafu můžeme vyčíst, že při zadaných hodnotách dochází k mírnému růstu obyvatel. V konečném roce 2118 by měl být dle tabulky počet obyvatel České republiky roven přibližně 12 110 000. To znamená nárůst obyvatel o 1 530 000 za 100 let. Simulace nepokrývá veškeré skutečnosti ovlivňující růst nebo pokles obyvatelstva, přesto jako hrubý odhad vývoje naznačuje potenciální problém přelidnění České republiky v jednotkách desítek až stovek let. Simulace potvrzuje již dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatelstva, který je stále stoupající a pokud se něco zásadního nezmění bude stoupat i nadále.

Závěr

V rámci této simulace byl vytvořen funkční model popisující stěžejní aspekty ovlivňující ať už nárůst nebo pokles obyvatelstva České republiky. Jako možné rozšíření modelu vidím v dynamicky rostoucím parametru střední délka života, jelikož tento model nezohledňuje trend zvyšujícího se průměrného věku dožití, který je způsoben například stále se zlepšujícím zdravotnictvím a jeho zvýšení můžeme očekávat i v budoucnu, je však potřeba si uvědomit, že i tento parametr má i svá horní omezení.

Kód

File:Spia00 populace cr.mdl

Zdroje

  1. Eurostat: Population. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated
  2. Český statistický úřad: Časové řady Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu
  3. Český statistický úřad: Věkové složení obyvatelstva. Dostupné z z: https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-g598foxrzn
  4. DobréZnámky.cz: Poměr mužů a žen v ČR. Dostupné z: https://www.dobreznamky.cz/pomer-muzu-a-zen-v-cr/
  5. 5.0 5.1 Český statistický úřad: Pohyb obyvatelstva - 2018 z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2018
  6. Skupina světové banky. Dostupné z: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators
  7. Policie České republiky: Počet vražd a loupeží od roku 1989. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/pocet-vrazd-a-loupezi-od-roku-1989.aspx