Revision history of "File:Agent.png"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:50, 11 June 2017Xburj18 (talk | contribs). . (147 bytes) (+147). . (Agent přijímá senzorický vstup z prostředí ve kterém se vyskytuje a na jeho základě produkuje výstup, který může ovlivnit prostředí.)