Revision history of "Meta-strategies/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:58, 5 June 2019Xreij15 (talk | contribs)m . . (7,511 bytes) (+1). . (Téma je tímto dosti vyčerpané. Na 14000 bytů byto dostalo už jen lorem ipsum)
  • (cur | prev) 23:32, 5 June 2019Xreij15 (talk | contribs). . (7,510 bytes) (+7,510). . (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Meta-strategie}} '''Meta-strategie''' jsou různé strategie v teorii her, kterými se hráči řídí v rámciRepeated_games/cs |opakova...")