Simulace dostavby pražského letiště

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Název: Simulace dostavby pražského letiště
Autor: Marj37 (talk) 19:23, 12 June 2021 (CET)
Nástroj: SIMPROCESS
Metoda: Diskrétní simulace

Definice problému

Pražské letiště již několik let uvažuje o rozšíření terminálů a přístavbu druhé přistávací dráhy. Dle plánů by mělo nejprve dojít k rozšíření o 5 nástupních prostor (dostavba terminálu 2) a následně o přístavbu nového "prstu" s cca 10 dalšími nástupními prostory. Projekty na rozšíření letiště již byly schváleny. Pro jednoduchost model počítá s jedním typem letadla, jehož kroky přípravy pro vzlet trvají v stejnou dobu, bez ohledu na to, do jaké destinace letí. Cestující jsou v tomto modelu zahrnuti pouze jako čas, který trvá než je letadlo „naloženo“ cestujícími. Cílem této simulace tedy je zjistit, zda by bylo možné po rozšíření letiště Václava Havla obsloužit dvojnásobný počet letových operací než doposud. A zda je limitujícím faktorem počet obslužných míst pro letadla nebo lidská pracovní síla.

Metoda

Simulace byla provedena pomocí softwaru SIMPROCCES, ve kterém se nejlépe simuluje, z dostupných technologií, průchod entitou danými procesy a poskytuje detailní přehled o výsledcích simulace, ze kterého je dobře čitelný výsledek řešení problému.

Model

Pro jednoduchost model počítá s jedním typem letadla, jehož kroky přípravy pro vzlet trvají stejnou dobu, bez ohledu na to, do jaké destinace letí. Cestující jsou v tomto modelu zahrnuti pouze jako čas, než je letadlo „naloženo“ cestujícími. Model popisuje ideální stav, kdy vše probíhá tak jak má a nebere v potaz všechna bezpečností opatření, zpoždění letadel apod. V modelu není zachycen počet pracovníků potřebný na jednotlivé úkony, který může být limitujícím faktorem, a to z důvodu neveřejnosti těchto dat.

Entity:

 • Letadlo
 • Letadlo k přípravě
 • Cestující nastoupení
 • Letadlo naloženo

Zdroje

 • Nástupní most
 • Cisterna
 • Úklidová četa
 • Stroj na zavazadla

Oba modely se skládají ze 3 základních procesů:

Celý model
 • Přílet: Letadla Přistávají na runway v průměru 200, respektive 400 za den, což odpovídá průměrnému intervalu mezi přílety 3,6 minuty a všechna letadla po příletu podstupují cestu k nástupnímu mostu.
Detail části modelu: Přílet
 • Příprava letadla: Příprava letadla je zahájena příjezdem k nástupnímu mostu, kde začíná paralelní chod podprocesů nazvaných pasažéři a palivo a zavazadlo. Následně dochází ke spojení těchto procesů a odjezdu připraveného letadla na runway
Detail části modelu: Příprava letadla

V podprocesu pasažéři nejprve dochází k vystoupení pasažérů, poté úklidu letadla a následnému nastoupení pasažérů. Doba vystoupení pasažérů se pohybuje v rozmezí 12-18 minut, doba úklidu letadla v rozmezí 10-20 minut a doba nastoupení pasažérů do letadla v rozmezí 12-18 minut.

Detail části modelu: Pasažéři

V podprocesu palivo a zavazadla nejprve dochází k vyložení zavazadel, natankování paliva do letadla a naložení novách zavazadel. Vyložení zavazadel a tankování paliva do letadla se pohybuje v rozmezí 10-30 minut a naložení zavazadel 20-30 minut.

Detail části modelu: Palivo a zavazadla
 • Odlet: Posledním procesem je odlet, kde dochází k odjezdu letadla k runway a následnému vzlétnutí.
Detail části modelu: Odlet

V následujících odstavcích jsou popsány parametry modelu.

Model je nastaven na simulaci 7 dnů provozu letiště, kterým předchází 12 hodin zahřátí (warmup) modelu. Čas simulace probíhá od 00:00 1.1.2021 do 00:00 8.1.2021, model však začíná již 31.12.2020 ve 12:00, z důvodu zahřátí modelu.

Tabulka nastavení jednotlivých kroků v procesech. Všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny v minutách. Všechny hodnoty jsou totožné pro oba modely, neboť navýšení kapacit stání pro letadla nijak nezmění dobu trvání jednotlivých úkonů.

Nastavení jednotlivých kroků
Název kroku Střední hodnota Směrodatná odchylka
Počet minut mezi přílety letadel (před, po) 7,2 ,3,6 1
Příjezd k nástupnímu mostu 3 1
Vystoupení pasažérů 20 5
Úklid 15 2,5
Nastoupení pasažérů 12 3
Vyložení zavazadel 20 5
tankování paliva 20 5
Naložení zavazadel 25 2,5
přejezd na runway 12 3

Tabulka zdrojů

Oba modely se liší pouze počtem nástupních mostů (27 před dostavbou a 47 po dostavbě) ostatní zdroje zůstali stejné. Všechny zdroje se nespotřebovávají užitím.

Nastavení zdrojů
Název zdroje počet jednotek před počet jednotek po
Nástupní most 27 47
Cisterna 17 17
Stroj na zavazadla 20 20
Úklidová četa 14 14

výsledky

Vytížení zdrojů v jednotlivých modelech:

Vytížení zdrojů v modelech
Název zdroje Průměrná před Maximální před průměrná po maximální po
Cisterna 14,23 17 11,50 17
Nástupní most 17,54 21 28,17 44
Stroj na zavazadla 7,51 14 13,73 14
Úklidová četa 9,82 14 11,93 14

Důležitým ukazatelem pro výsledek simulace je kolik průměrně a maximálně bylo letadel v přípravě (těch u nástupních mostů) v systému. Průměrně tedy bylo u nástupních mostů 31 letadel a maximálně 44, což je pod hranící 47 nástupních mostů kterými v tomto modelu letiště disponuje.

Závěr

Cílem této simulace bylo zjisti zda bude možné obsloužit dvojnásobný počet letových operací na ranveji, což se potvrdilo, neboť maximální počet letadel na letišti nepřesáhl 47 možných nástupních mostů. Je možné že limitujícím faktorem pro obsloužení více letadel může být počet kvalifikovaného personálu, který je potřebný pro jednotlivé úkony, různé formy zdržení letadel, nebo to není umožněno kvůli potřebným bezpečnostním normám. Za ideálních podmínek by tedy Letiště Václava Havla mělo být schopné obsloužit dvojnásobný počet letových operací po dostavbě terminálu 2 a nové přistávací/vzletové plochy.

Reference

Údaje pro jednotlivé kroky byly získání z diskusních fór o letectví. How long does it take a cleaning crew to clean a plane in between flights? - Quora [Online], nedatováno. Dostupné z: https://www.quora.com/How-long-does-it-take-a-cleaning-crew-to-clean-a-plane-in-between-flights .

Údaje o letišti byli získány z dostuných zdrojů na stránkách letiště a magistrátu hlavního města Prahy. Planespotting at Vaclav Havel Airport Prague [Online], nedatováno . Vaclav Havel Airport Prague, Ruzyne. Dostupné z https://www.prg.aero/en/planespotting .

https://www.prg.aero/ministerstvo-financi-schvalilo-investici-do-rozsireni-terminalu-2-na-letisti-vaclava-havla-praha#lg=1&slide=2

Kód

Zdrojové kódy modelů