Aukce

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Úvod

Aukcí se v minulosti rozhodovaly velké věci, jako třeba v roce 193 AD, kdo získá celou Římskou říši poté, co pretoriánští strážní zavraždili císaře Pertimaxe a rozhodli se situaci řešit uspořádáním aukce. [1] Dnes se s aukcí setkáme téměř každý den, a to při vyhledávání na internetu či brouzdání stránek obsahující reklamy. V této situaci se pro každé místo sponzorovaného vyhledávání či reklamní plochy pořádá samostatná automatizovaná aukce, při níž inzerenti draží mezi sebou konkrétní plochu až do maximální ceny, kterou si předem definovali pro daný typ reklamní plochy. [2]

Definice

Jedná se o formu Hry více hráčů. Aukce je univerzální formou prodeje jakéhokoliv typu zboží od velmi cenného uměleckého díla v prestižní aukční síni až po použité oblečení dražené přes internet. Kromě univerzálnosti prodávaného zboží se také aukce vyznačuje tím, že jsou symetrická pravidla a informovanost pro všechny účastníky aukce bez rozdílu. Účastníci aukce na základě sděleného popisu draženého předmětu vyjádří svou vůli tento předmět koupit ve formě příhozu. Příhozy jsou závaznou formou zájmu o koupi draženého předmětu. Forma sdělování a vyhodnocování příhozů je definována před začátkem aukce a podle této formy příhozů rozlišujeme několik typů aukcí. [3]

Terminologie

Zde si zmíníme základní pojmy a označení, které se v oblasti aukcí používají pro lepší přehlednost a pochopitelnost dalšího výkladu.

Dražitel

Osoba zodpovědná za moderování prodeje draženého předmětu. Seznamuje účastníky aukce s draženým předmětem, sděluje vyvolávací částku, pokud je pro předmět stanovena a přijímá od účastníků aukce jejich příhozy.[4]

Položka

Jedná se o označení draženého předmětu či skupiny předmětů prodávaného jako jeden celek.[4]

Prodávající

Subjekt, který vlastní prodávanou položku a pověřil dražitele, aby tuto položku vydražil.[4]

Rezerva

Finanční částka, kterou stanoví prodávající pro položku a v případě, že by se měla položka prodat v aukci za menší cenu než je rezerva, tak nebude prodej uskutečněn.[4]

Katalog

Zpracovaný seznam položek k aukci za účelem podpory prodeje a v mnoha případech zasílaný účastníkům aukcí.[4]

Přirážka aukční síně

Procentuální částka pohybující se v rozmezí 10%-20% v závislosti na položce a aukční síni, která se po odklepnutí ceny připočte k celkové vydražené ceně a slouží jako marže pro aukční síň.[4]

Příhoz

Částka, kterou je účastník aukce ochoten zaplatit za nabízenou položku. Forma sdělování příhozů závisí na typu aukce. Příhoz může být uskutečněn také formou v zástupu či telefonickou. Telefonická forma anonymního kupujícího je jednou z nejčastějších forem vítězného příhozu. Mnohdy se také stává, že dražitel přijme neuskutečněný příhoz a to ať už nevědomky či záměrně a dojde tak k umělému navýšení ceny.[4]

Minimální příhoz

Na začátku aukce je stanovena částka minimálního příhozu, která určuje o kolik nejméně musí účastník aukce zvýšit cenu původního příhozu, aby jeho či její nový příhoz se stal tím nejvyšším a v případě úspěšného ukončení aukce získal draženou položku.[5]

Prokletí vítězů

Tímto pojmem se označuje rozdíl částky, za kterou vítěz aukce položku vydražil oproti druhému nejvyššímu příhozu v aukci nebo maximální částce, kterou měl účastník aukce v plánu za draženou položku utratit.[6]

Okamžitý odkup

Předem definovaná finanční částka, jejíž dosažení příhozy úspěšně ukončuje aukci.[7]

Koluze

Koluze či tajná dohoda je neetickou praxí, kdy před aukcí s malým počtem specifických účastníků dojde k dohodě o nenavyšování příhozů navzájem a tak dochází k umělému snižování ceny.[4]

Ochrana trhu

Jistou odpovědí proti koluzi je tajná účast osoby reprezentující zájmy většinou draženého umělce (jeho/jejích děl) o to, aby nebyla snižována jeho či její celková hodnota na trhu. Tato osoba tak má za úkol svými taktickými příhozy zaručit, aby konečná vydražená cena nebyla nižší než je požadována.[4]

Hlavní typy aukcí

Aukce se dělí na mnoho různých typů a hlavním rozlišujícím faktorem u většiny těchto typů je příhoz. Jakou formou je příhoz uskutečněn. Zda je příhoz veřejný či tajný. Může účastník aukce své příhozy zvyšovat či si určí jednu částku a tím pro tohoto účastníka aukce přihazování na konkrétní položku končí. Zde si popíšeme čtyři typy aukcí, které jsou ve světě nejrozšířenější. Neexistují však pouze tyto čtyři typy aukcí, ale mnoho dalších, které fungují na rozdílném principu či kombinují již některé existující typy aukcí.

Anglická aukce

Anglická aukce je nejstarší a pravděpodobně i nejznámější typ aukce. Jedná se aukci s navyšujícími příhozy, které jsou veřejné. Na začátku aukce se určí počáteční cena, od které se začíná přihazovat a výše nejnižšího příhozu. Aukce pokračuje tak dlouho, dokud nezbude pouze jeden účastník aukce, který je ochoten za současnou cenu položku koupit. Poslední přihazující účastník aukce se tak stává vítězem, musí stanovenou cenu dražiteli zaplatit a získá tak draženou položku. Tento typ aukce není specifický pro žádný druh položek a užívá se téměř v celém spektru dražení. Pro příklad můžeme uvést aukci uměleckých děl či aukci spotřebního zboží přes internet. [8]

Holandská aukce

Dalším druhem aukce, který je podstatně méně rozšířený než anglická aukce je aukce holandská. Dalo by se říci, že holandská aukce je protikladem anglické aukce. Holandská aukce začíná otevřeným vyhlášením sumy, za kterou si dražitel myslí, že položku neprodá a postupně začíná vlastními příhozy cenu snižovat. Cena je snižována do té doby, dokud jeden z účastníků aukce není ochoten za vyvolanou cenu položku koupit. Tímto okamžikem aukce končí a ostatní účastníci aukce již nemají možnost na tento příhoz dále reagovat. Svůj název tento typ aukce získal podle prvního použití a to na květinových trzích v Holandsku. [8]

Obálková metoda

Obálkový typ aukce funguje na principu jednoho tajného příhozu u každého účastníka aukce. Každý, kdo má o položku zájem napíše na papír svůj příhoz a vloží jej do obálky. Obálky jsou následně vybrány a mezi příhozy je nalezen ten nejvyšší a účastník aukce, který nabídl tento příhoz se stává vítězem, musí zaplatit jím stanovenou částku a tím položku získá. Jako velmi častý případ užití principu obálkové aukce ovšem s opačnou cenovou politikou výběrové řízení veřejných státních zakázek. Firmy zde nabídnou svou cenu bez toho aniž by se podle ní mohly ostatní firmy zařídit. V tomto případě ovšem vyhrává účastník s cenou nejnižší. [8]

Vickreyova aukce

Posledním z hlavních typů aukcí je Vikereyova aukce, která sdílí většinu principu s aukcí obálkovou až na ten rozdíl, že vítěz aukce neplatí cenu, kterou sám nabídl, ale platí druhou nejvyšší cenu, kterou nabídl jiný z účastníků aukce. Tento rozdíl by měl snížit negativní efekt, který se často u prvních tří zmíněných aukcí vyskytuje a to je efekt prokletí vítěze. [8]Příkladem užití této formy aukce jsou dražby sběratelských poštovních známek nebo automatické aukce reklamních ploch společnosti Google, Seznam.cz a dalších. [2]

Vedlejší typy aukcí

Internetový portál penny aukcí[9]

Všichni platí

Tento typ aukce je velice podobný obálkové aukci, avšak s tím rozdílem, že kromě vítěze platí i poražení. Každý účastník aukce tedy tajně sdělí a zaplatí výši svého příhozu. Příhozy jsou následně vyhodnoceny a účastník s nejvyšším příhozem získává dražený předmět. Tento typ aukce se používá při uplácení.[10]

Japonská aukce

Japonská aukce je odnoží aukce anglické, jelikož se jedná o aukci veřejných příhozů od spoda nahoru. Rozdílem je, že do japonské aukce nemůže vstoupit nový účastník aukce, který kontinuálně nepřihazoval od začátku aukce. Aukce probíhá ve vlnách, kdy se účastníci rozhodují, zda v aukci pokračují, navyšují příhoz či opouštějí aukci. Japonská aukce se vyskytuje pouze v teoretické rovině a nejbližší forma užívaná v praxi je systém sázek v karetní hře poker.[6]

Aukce za použití svíček

Svíčky zde byly použity pro měření vyhrazeného úseku času, po který aukce trvala. Tento úsek času nebyl nikterak přesně vymezen, takže dokud svíčka hořela, tak aukce probíhala. Aukce za použití svíčky je formou anglické aukce s rozšířením o nejistý časový faktor. Tento typ aukce se používal pro dražbu lodí.[3]

Penny aukce

Název penny aukce vychází z platidla britské pence, která byla při tomto typu aukce tradičně účtována za každý uskutečněný příhoz. Někdy také nazývána aukce zpoplatněných příhozů. Tento typ aukce slibuje položky vydražené za podstatně nižší ceny než je jejich vlastní hodnota. Podobně jako typ aukce všichni platí je u penny aukce jak vítěz tak poražení na straně platících. Sumy finančních částek od vítěze a poražených by měly dát dohromady požadovanou částku prodávajícím.[11]

Kombinační aukce

Kombinační aukce je nejsložitějším typem aukce a to jak z pohledu uskutečňování příhozů účastníky aukce tak samotným vyhodnocení vítězů aukce dražitelem. Při tomto typu aukce účastnící seskupují položky do kombinací a těmto kombinacím přiřazují své příhozy. Veškeré tyto příhozy jsou následně vyhodnoceny tak, aby maximalizovaly finanční částku získanou z těchto příhozů. Příhozy se vždy vyhodnocují jako celky, takže účastník aukce získá buď všechny položky sdružené ve vybrané kombinaci nebo žádnou z těchto položek.[10]

Aukce bez rezervy

Akce bez rezervy je založena na anglické aukci, avšak bez možnosti stažení položky z prodeje v případě, že nebude dosažena požadovaná prodávajícím částka. U těchto typů aukcí je většinou větší zájem ze strany účastníků aukce, což může vyústit ve vyšší příhozy než u stejné aukce s menším počtem účastníků. Jelikož zde není stanovena rezerva, tak je prakticky zaručen prodej nabízené položky.[12]

Příklady

Nyní si na modelové situaci, kdy máme tři účastníky aukce a každý účastník má rozmyšlený svůj příhoz na draženou položku, budeme demonstrovat průběh hlavních čtyř typů aukcí. Prvním účastníkem aukce je Bob, který chce maximálně zaplatit za draženou položku 350 korun. Druhou účastnicí aukce je Alice, jejíž úmysl je utratit maximálně 300 korun při aukci položky. Posledním účastníkem je Karel a ten má v úmyslu vydražit položku za 250 korun. Rezerva u dražené položky je 300 korun. V těchto příkladech nezohledňujeme emocionální faktor, který mnohdy způsobí, že účastníci aukce překročí své stanovené rozpočty. Toto jsou pouze modelové příklady pro úplné pochopení základního principu fungování hlavních typů aukcí. Komplexnější přístup k účasti na aukcích a logickému chování v nich je popsán v kapitole Strategie přihazování.

Příklad anglické aukce

Dražitel na začátku aukce vyhlásí, že aukce začíná na 100 korunách a minimální příhoz je také sto korun. Jako první signalizuje příhoz Karel a cena se navyšuje na 200 korun. Následně přichází Alice se svým příhozem a dostává cenu na 300 korun, což je maximální možná částka, kterou má Alice v úmyslu zaplatit. Bob by mohl zaplatit ještě o 50 korun více, ale nebyl dostatečně rychlý a minimálním příhozem by cenu posunul za hranici 350 korun, kterou si před začátkem aukce stanovil. Vítězem aukce se v tomto případě stává Alice, která položku vydražila za 300 korun. Rezerva byla naplněna, takže položka nemusela být stažena z aukce.

Příklad holandské aukce

Dražitel aukce vyhlásí, že cena dražené položky začíná na 600 korunách a bude snižovat po 50 korunách. Dražitel se do postupným snižováním ceny na částku 350, kdy Bob dává najevo svůj příhoz. Tímto okamžikem je aukce u konce a Bob se stává jejím vítězem. Bob vydražil položku za 350 korun, což překročilo rezervu a položka je prodána.

Příklad obálkové aukce

Dražitel požádá účastníky aukce, aby na obdržený papírek napsali svůj nejvyšší příhoz, který jsou ochotni zaplatit za draženou položku a následně jej vložili do obálky, které si od účastníků aukce vybere. Bob na papírek napíše 350 korun. Alice napíše 300 korun. Karel napíše 250 korun. Dražitel obálky vybere, rozbalí a z nabídek najde nejvyšší příhoz, což je Bobův příhoz 350 korun. Bob se tedy stává vítězem a draženou položku získává za 350 korun.

Příklad Vickreyovy aukce

Dražitel požádá účastníky aukce, aby na obdržený papírek napsali svůj nejvyšší příhoz, který jsou ochotni zaplatit za draženou položku a následně jej vložili do obálky, které si od účastníků aukce vybere. U tohoto typu aukce se každý z účastníků rozhodne více zariskovat, jelikož tento typ aukce není postižen prokletím vítězů, a navýší své příhozy o 50 korun oproti svým původním maximálním stanoveným částkám. Bob tedy na papírek napíše 400 korun. Alice napíše 350 korun. Karel napíše 300 korun. Dražitel obálky vybere, rozbalí a z nabídek najde nejvyšší příhoz, což je Bobův příhoz 400 korun. Bob se tedy stává vítězem a draženou položku získává za cenu druhého nejvyššího příhozu a to je příhoz Alice 350 korun. I v tomto případě se Bob dostal do svého stanoveného limitu.

Otázky

Otázka č. 1

Jaký typ aukce používají vyhledávače jako Google nebo Seznam.cz pro automatizovanou dražbu reklamních ploch:

 • a) Anglickou akci
 • b) Holandskou aukci
 • c) Obálkovou aukci
 • d) Vickreyovu aukci

Otázka č. 2

Co v oblasti aukcí znamená koluze

 • a) Případ, kdy dva účastníci aukce se stanou vítězi v obálkové aukci se stejným příhozem.
 • b) Dohoda účastníků aukce před aukcí o nenavyšování ceny si navzájem.
 • c) Ukončení aukce z důvodu nepřekročení stanovené rezervy pro draženou položku.
 • d) Legitimní praktika navyšování ceny položky příhozy ze strany prodávajícího.

Otázka č. 3

Co v oblasti aukcí znamená rezerva

 • a) Minimální částku, za kterou musí být položka vydražena, jinak je stažena z aukce.
 • b) Finanční částka určená k dalším příhozům v případě prohrávajícího účastníka aukce, který již dosáhl svého stanoveného finančního limitu pro draženou položku.
 • c) Časový úsek před uzavřením aukce pro příjem dalších příhozů.
 • d) Náhradní položka ke dražení v případě nouze.

Odpovědi na otázky

Odpověď na otázku č.1

Jaký typ aukce používají vyhledávače jako Google nebo Seznam.cz pro automatizovanou dražbu reklamních ploch:

 • d) Vickreyovu aukci

Odpověď na otázku č.2

Co v oblasti aukcí znamená koluze

 • b) Dohoda účastníků aukce před aukcí o nenavyšování ceny si navzájem.

Odpověď na otázku č.3

Co v oblasti aukcí znamená rezerva

 • a) Minimální částku, za kterou musí být položka vydražena, jinak je stažena z aukce.

Reference

 1. KRISHNA, Vijay. Auction theory. 2nd ed. Burlington, MA: Academic Press/Elsevier, 2010. ISBN 9780080922935: 1
 2. 2.0 2.1 Auction. Support Google [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/142918?hl=en
 3. 3.0 3.1 KRISHNA, Vijay. Auction theory. 2nd ed. Burlington, MA: Academic Press/Elsevier, 2010. ISBN 9780080922935: 6
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 GOLDSTEIN, Andrew M. A Beginner's Guide to Art Auctions. Artspace [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://www.artspace.com/magazine/art_101/art_market/art_101_a_guide_to_auction_lingo-5558
 5. Are you confused by all the Auction-Speak?. Nacional auctioneers association [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: http://www.auctioneers.org/consumers/auction-glossary
 6. 6.0 6.1 Auction Types and Terms. Archive today [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://archive.is/20130117113233/http://www.auctusdev.com/auctiontypes.html#selection-249.0-249.23
 7. Auction Glossary & Terminology. GoIndustry DoveBid [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: http://international.go-dove.com/en/help/glossary.asp
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 KRISHNA, Vijay. Auction theory. 2nd ed. Burlington, MA: Academic Press/Elsevier, 2010. ISBN 9780080922935: 2
 9. DealDash [online]. [cit. 2018-05-27]. Dostupné z: https://www.dealdash.com/
 10. 10.0 10.1 MILGROM, Paul R. Putting auction theory to work. New York: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-55184-6: 119 Cite error: Invalid <ref> tag; name "milgrom" defined multiple times with different content
 11. NASRI, Grace. The Seduction of the Penny Auction. Huffpost [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/grace-nasri/the-seduction-of-the-penn_b_846221.html?guccounter=1
 12. BRANDLY, Mike. Why do auctioneers have without reserve auctions?. Mike Brandly, Auctioneer Blog [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné z: https://mikebrandlyauctioneer.wordpress.com/2010/02/11/why-do-auctioneers-have-without-reserve-auctions/