Simulácia darcovského centra (Simprocess)

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Táto stránka slúži ako výskumná správa k semestrálnej simulácii predmetu 4IT495 Simulace systémů (LS 2020/2021) na VŠE v Prahe.

Zadanie práce

 • Název simulace: Simulácia darcovského centra
 • Autor: Bc. Marko Pira, Pirm01 (talk)
 • Typ modelu: Diskrétna simulácia
 • Modelovací nástroj: SIMPROCESS

Definícia problému

Ako pravidelný darca krvy a krvnej plazmy mám skúsenosti či už s procesom darovania vo verejnom, ale i súkromnom sektore. Nakoľko je súkromný sektor flexibilnejší k možným zmenám a samotné centrum, ktoré navštevujem plánuje v blízkej dobe rekonštrukciu, rozhodol som sa práve preňho. Simulácia sa teda bude zaoberať procesom darovania krvnej plazmy v jednom zo súkromných dárcovskách centier v Prahe.

Problémom pri darovaní je častokrát čas, ktorý by mal darca v centre stráviť (podľa centra to je približne 80 minút pre pravidelného darcu a 180 minút pre prvodarcu kvôli administratívnym záležitostiam). Tento problém spôsobuje nedostatok alebo nadbytok kapacít.

Na odber je možné sa zarezervovať v 30 minútových intervaloch s maximálnou kapacitou 15 osôb. U prvodarcov je tento interval 1x za hodinu.

Cieľom je teda nasimulovať:

 • proces odberu krvnej plazmy z pohľadu darcu v bežnom provoze (mimo letnej sezóny) v darcovskom centre
 • tento proces optimalizovať vzhľadom na kapacity a dĺžku času, ktorý darca v centre strávi
 • letný provoz (jún - august) darcovského centra, kedy je počet darcov podstatne nižší
 • tento proces taktiež optimalizovať

Metóda

Modely budú spracované ako diskrétne simulácie prostredníctvom programu SIMPROCESS, Jedná sa o variáciu problematiky front, pretože darcovia musia čakať na dostupnosť lekára, jednotlivé odberné lôžka, skrinku, personál a podobne.

Všetky dáta boli poskytnuté od darcovského centra, ktoré navštevujem a ich spracovanie bolo podstatnou časťou simulácie. Centrum mi poskytlo priemerné data o darcoch, prvodarcoch a štatistikách jednotlivých rezervačných intervalov za jeden deň. Jedná sa o pomerne štandardnú a ucelenú vzorku, nakoľko podľa informácií od centra sa dáta v rôznych dňoch veľmi nelíšia a sú takmer bez výkyvov.

Výsledky tohto spracovania je možné vidieť v časti Detailný popis (základného) modelu a Modely. Zároveň vďaka získaným datam je simulácia detailnejšia a oproti pôvodnému zadaniu obsahuje i entitu “Prvodarca”. Okrem toho bol z pôvodného zadania odobratý zdroj “Tuba plazmy” nakoľko tubu plazmy naplní každý, kto procesom prejde.

Detailný popis (základného) modelu

Aby sme mohli začal simulovať a optimalizovať jednotlivé modely, najskôr si musíme predstaviť základný model - jeho entity, zdroje a procesy. Za základný model budeme považovať ten, ktorý reflektuje súčasný stav bežného provozu. Ten sa skladá z:

Entity

 • Darca
 • Prvodarca

Zdroje

 • Lekar
 • Personál
 • Lôžko
 • Recepční
 • Skrinka

Procesy

Model sa skladá zo 6 základných procesov:

Základný model

1) Registrácia Proces znázorňuje kroky, ktoré musí prvo/darca vykonať pri príchode do centra. Jednotlivé frekvencie príchodov prvo/darcov budú popísané v jednotlivých modeloch. Po príchode do centra má darca možnosť odložiť si veci do skrinky. V prípade bežného provozu využíva skrinku 85% prvo/darcov, v letnej sezóne skrinku použije 20% prvo/darcov. Následne musí každý vyplniť formulár. V prípade prvodarcu sa jedná o komplexný formulár, ktorý vyžaduje rôzne zdravotné informácie a po jeho vyplnenie zaberie 25 minút. Pravidelný darca vyplňuje tlačivo zaoberajúce sa informáciami o jeho aktuálnom zdravotnom stave a vyplnenie zaberie 5 minút. Obe tieto dotazníky si prvo/darca vypýta od Recepční.

Registrácia


2) Konzultácia s lekárom Po vyplnení dotazníku nasleduje konzultácia s odborníkom. Centrum disponuje veľkou ordináciou, kde sa nachádzajú Lekári a Medici. Prvodarca musí podstúpiť dôkladnú konzultáciu s Lekárom, ktorá trvá 30 minút. Pravidelný dárca absolvuje len rýchle skonzultovanie aktuálneho zdravotného stavu s Medikom.

Medici počas letnej sezóny (jún-august) nie sú prítomní v centre. V tomto prípade ich prácu suplujú Lekári.

Konzultácia s lekárom

3) Čakanie na odber Po skonzultovaní zdravotného stavu následne prvo/darca čaká na samotný odber. Toto čakanie trvá v bežnom provoze 10 minút (kvôli kalibrácií stroja - každé lôžko má svoj stroj) a v letnom provoze 3 minúty (k dispozícií je viac lôžok a teda i strojov a prvo/darcov je menej).

Čakanie na odber

4) Odber Samotný odber začína tým, že si prvo/darcu vyzdvihne Personal a spoločne vyberú Lôžko. Následne je prvo/darcovi vydezinfikovaná oblasť vpichu, po dezinfekcii Personal vpichne ihlu a odoberie vzorky krvy. Tento podproces trvá 5 minút.

Po vpichu si následne pravidelný darca môže zvoliť rýchlosť samotného odberu. Má na výber z troch možností:

 1. Pomalá - 65 minút - túto rýchlost volí 5% pravidelných darcov
 2. Stredná - 50 minút - túto rýchlost volí 70% pravidelných darcov
 3. Rýchla - 40 minút - túto rýchlost volí 25% pravidelných darcov

Prvodarca má možnosť absolvovať iba pomalú rýchlosť odberu.

Po dokončení odberu je prvo/darcovi vybraná ihla a zafixovaná rana po vpichu, čo zaberie Personalu 3 minúty.

Následne prvo/darca uvoľní lôžko pre ďalšieho prvo/darcu.

Odber

5) Oddych po odbere Po odbere sa doporučuje zostať v centre kvôli prípadným nevoľnostiam 15 minut, avšak túto možnosť využíva iba 15% prvo/darcov. Po oddychu/odbere si prvo/darca zoberie zo skrinky svoje veci a uvoľní ju pre ďalšieho prvo/darcu.

Oddych po odbere

6) Odchod z centra Nakoniec prvo/darca dárcovské centrum s dobrým pocitom opustí :-)

Modely

Nižšie sú popísané parametre jednotlivých simulovaných modelov. Najprv je vždy predstavený súčasný stav centra a následne je predstavená optimalizovaná verzia vzhľadom na kapacity a čas, ktorý strávi darca v centre.

Bežný provoz - súčasný stav

V bežnom provoze je otváracia doba centra 07:00-19:30 a tabuľky nižšie znázorňujú počet prvo/darcov, ktorý navštívia centrum v danom polhodinovom bloku určenému k rezervácií na odber.

Darca a prvodárca
Kto Čas Poissonovo rozdelenie Frekvencia
Darca 07:00-08:30 Poi(10.0) 30 minút
Darca 08:30-11:30 Poi(7.0) 30 minút
Darca 11:30-12:30 Poi(13.0) 30 minút
Darca 12:30-16:00 Poi(6.0) 30 minút
Darca 16:00-17:30 Poi(13.0) 30 minút
Darca 17:30-18:30 Poi(5.0) 30 minút
Prvodarca 08:00-17:00 Poi(1.0) 1 hodina

Z dát môžeme vidieť, že centrum má počas dňa 3 vrcholy návštevnosti a to hneď ráno po otvorení (07:00-8:30), v období obeda (11:30-12:30) a v popoludňajších hodinách, po pracovnej dobe darcov (16:00-17:30).

Posledný možný termín na rezervovanie termínu odberu je v čase 17:30-18:30 s maximálnou kapacitou 5 darcov a je vždy plne využitý.

Nakoľko celý proces u prvodarcu trvá dlhšie, v bežnom provoze je schopné centrum prijať jedného prvodarca za hodinu podľa Poissonovho rozdelenia.

Tabuľka nižšie zas predstavuje jednotlivé zdroje, ktoré má centrum k dispozícií:

Zdroje
Kto Počet
Lekar 3
Personál 10
Lôžko 40
Recepční 3
Skrinka 40
Medik 8

Bežný provoz - optimalizácia

V rámci optimalizácie by bolo ideálne učiniť 2 kroky. Prvým z nich je snaha o zredukovanie obednej špičky. To by bolo ideálne dosiahnuť tým, že v dobe 8:30-16:00 by bola maximálna kapacita 9 darcov za 30 minút, čo je reálne dosiahnuť, pokiaľ by sa darcovia z obednej špičky rozmiestnili do zvyšných rezervačných blokov. Čo sa týka prvodarcov, tam by poissonovo rozdelenie zostalo nezmenené.

Darca a prvodárca - optimalizácia
Kto Čas Poissonovo rozdelenie Frekvencia
Darca 07:00-08:30 Poi(10.0) 30 minút
Darca 08:30-16:00 Poi(9.0) 30 minút
Darca 16:00-17:30 Poi(13.0) 30 minút
Darca 17:30-18:30 Poi(5.0) 30 minút
Prvodarca 08:00-17:00 Poi(1.0) 1 hodina

Druhým krokom je optimalizácia jednotlivých zdrojov, ktorý povedie k ich efektívnejšiemu využitiu.

Zdroje - optimalizácia
Kto Počet
Lekar 2
Personál 4
Lôžko 37
Recepční 1
Skrinka 25
Medik 7

Letný provoz - súčasný stav

V letnom provoze je otváracia doba centra 07:00-17:30.

Darca a prvodárca - letný provoz
Kto Čas Poissonovo rozdelenie Frekvencia
Darca 07:00-10:00 Poi(4.0) 30 minút
Darca 10:00-16:00 Poi(2.0) 30 minút
Prvodarca 07:00-12:00 Poi(2.0) 5 hodín

Počas letnej sezóny je centrum vyťažené prevažne v ranných hodinách. Posledný možný termín na registráciu je 16:00.

Rovnako ako počet darcov, i počet prvodarcov je v letných mesiacoch nižší. Zaregistrovať sa ako prvodarca v letnej sezóne je možné v časovom intervale 7-12.

V letnej sezóne zároveň centrum nezamestnáva medikov, k dispozícií sú len lekári a reálne využívane a dostupné zdroje vyzerajú následovne:

Zdroje - letný provoz
Kto Počet
Lekar 3
Personál 10
Lôžko 40
Recepční 3
Skrinka 40

Letný provoz - optimalizácia

Vzhľadom k nízkej frekvencii darcov počas letnej sezóny nemá zmysel sa zaoberať optimalizáciou maximálnej kapacity v špičkách. Je relevantné zamerať sa na podstatnú redukciu zdrojov.

Zdroje - letný provoz
Kto Počet
Lekar 2
Personál 2
Lôžko 25
Recepční 1
Skrinka 20

Výsledky

Porovnanie výsledkov simulácie súčasného a optimalizované provozu

Výsledky súčasného provozu vs. optimalizácie
Súčasný stav Total generated Remaining in system Total processed Priemerný čas (h) Priemerný čas (min)
Darca 192 8 184 1,561 93,66
Prvodarca 10 0 10 2,337 140,22
Optimalizácia Total generated Remaining in system Total processed Priemerný čas (h) Priemerný čas (min)
Darca 211 6 205 1,359 81,54
Prvodarca 11 0 11 2,654 159,24
ZDROJE - súčasný vstav vs. Optimalizácia
Zdroje Súčasný stav Busy Optimalizácia Busy
Lekar 3 43,817% 2 56,782%
Personál 10 17,669% 4 42,209%
Lôžko 40 79,783% 37 82,387%
Recepční 3 8,825% 1 31,592%
Skrinka 40 58,606% 25 84,659%
Medik 8 18,75% 7 21,09%

Porovnanie výsledkov simulácie letného provozu a jeho optimalizácie

Výsledky letného provozu vs optimalizácie
Súčasný stav Total generated Remaining in system Total processed Priemerný čas (h) Priemerný čas (min)
Darca 53 2 51 1,281 76,86
Prvodarca 4 0 4 1,601 96,06
Optimalizácia Total generated Remaining in system Total processed Priemerný čas (h) Priemerný čas (min)
Darca 53 0 53 1,237 74,22
Prvodarca 4 0 4 1,822 109,32
ZDROJE - Súčasný vstav vs. Optimalizácia
Zdroje Súčasný stav Busy Optimalizácia Busy
Lekar 3 15,882% 2 21,878%
Personál 10 5,092% 2 16,768%
Lôžko 40 27,993% 23 36,954%
Recepční 3 2,838% 1 8,572%
Skrinka 40 5,241% 20 9,126%

Záver

Optimalizácia súčasného provozu
Výsledky optimalizácie odberového procesu v bežnom provoze sú veľmi pozitívne. Pri znížení počtu lôžok o 3 ks a skriniek o 15ks, dojde k ich efektívnejšiemu využitiu. Zároveň je možné podstatne zredukovať i "živé zdroje", teda osoby a to dohromady konkrétne až o 10 osôb. I pri tomto celkom výraznom ponížení jednotlivých zdrojov však dojde k ich efektívnejšiemu využívaniu (viz. Výsledky).

V prípade skombinovania takto stanovených a optimalizovaných zdrojov + odstránení obedovej špičky je možné dosiahnúť väčší počet darcov, ktoré má centrum možnosť denne odbaviť (zároveň sa i počet dárcov, ktorý sú "Remaining in system" znížil o 2) a to až o 21 darcov denne. Zároveň je možné denne odbaviť o 1 prvodarcu viac oproti súčasnému stavu.

Okrem možnosti navýšenia počtu prvo/darcov denne je však veľmi zaujímavým faktorom i dĺžka priemerného času, ktorý prvo/darca strávi v centre. Zo zúčastného stavu, kedy je priemerná doba, ktorú darca v centre strávi približne 94 minút, by bolo možné dostať sa na 82 minút. Vzhľadom k tomu, že centrum definuje pre pravidlného darcu čas, ktorý v centre strávi na 80 minút, by táto optimalizácia bola efektívna. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že v súčasnom stave pravidelný darca v centre stráví naozaj minimálne 95 minút.

Optimalizáciou by sa však zvýšila priemerná doba, ktorú v centre strávi prvodárca. Avšak vzhľadom k tomu, že by bolo možné spracovať o 1 prvodarcu denne viac voči štnadardnému stavu a že prvodárca už vopred počíta s dobou 180 minút (ktorú centrum definuje), je i tento "negatívny" jav optimalizácie akceptovateľný.

Optimalizácia letného provozu
V letných mesiacoch prežíva darcovské centrum obecne náročnejšie obdobie. Počet prvo/darcov je nízky a centrum sa ich snaží nalákať rôznymi marketingovými i motivačnými kampaňami.

Vzhľadom však k podstatne nižšej návštevnosti centra počas letných mesiacoch nemá zmysel zamýšľať sa nad obmedzením maximálnej kapacity v určitých rezervačných intervaloch. Jedinou možnosťou je teda optimalizácia zdrojov. V procese optimalizácie boli zdroje redukované a to o 11 osôb (v tomto prípade nepočítame s Medikmi), 17 lôžok a 20 skriniek. Logicky je nemožné ponechať v centre iba 1 personál či 1 lekára a to z dôvodu nečekaného urgentného prípadu, kedy by musel zasiahnúť lekár či personál a centrum by tak nemal kto obsluhovať.

Optimalizácia zdrojov vo fináne nepriniesie denný nárast darcov ani prvodárcov (avšak vo výsledkoch simulácie sa podarilo znížiť "Remaining in system" na 0), ale dôjde k ich efektívnejšiemu využívaniu.

Čo sa týka priemernej doby strávenej v centre, tá sa u pravidelných dárcov zníži o cca 3 minúty a u prvodárcov ale navýši o minút 13. Tento faktor je však zanedbateľný, nakoľko čas stráveny v centre počas letných mesiacoch pred i po optimalizácií je stále v normo s časom, ktorý definuje darcovské centrum. V letnom období je teda dôležitejšie zamerať sa na znížovanie jednotlivých zdrojov ako na znižovanie doby strávenej darcom v centre.

Referencie

Boli použité citlivé data od anonymizovaného darcovského centra v Prahe.

Kód modelu

File:SIMPROCESS simulace.zip