User:Simn00

From Simulace.info
Jump to: navigation, search
  • Název simulace: Vývoj nezaměstnanosti v ČR
  • Autor: Nikol Šímová, simn00
  • Typ modelu: Systémová dynamika
  • Modelovací nástroj: Vensim

Definice problému

Obr. 1: Míra nezaměstnanosti v ČR (2009-2019) [1]

Trend míry nezaměstnanosti je podle českého statistického úřadu v posledních několika letech převážně klesající (viz. Obr. 1). Tento klesající trend je ovlivněn mnoha aspekty. Příkladem je politika nezaměstnanosti (překlenovací příspěvek, podpora vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace nezaměstnaných, veřejně prospěšné práce, příspěvek na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením), migrace, demografické faktory, změny v ekonomice atd. Cílem této simulace bude v závislosti na těchto aspektech zjistit, jaký bude vývoj nezaměstnanosti v České republice v následujících deseti letech.

Metoda

K vytvoření této simulace byl použit nástroj Vensim, který nám poslouží pro nasimulování námi definované problematiky. V této simulaci budeme sledovat vývoj v příštích deseti letech.

Model

Vytvořený model sloužící pro nasimulovanání vývoje nezaměstnanosti můžeme vidět na obrázku níže:


down

A vzhledem k tomu, že model simuluje vývoj v příštích deseti letech následujících po roce 2019 vypadá nastevení modelu následovně:

down

Proměnné modelu

Narození:

Tato hodnota vyjadřuje roční přírůstek narozených dětí. Zvolená hodnota je 1,01052[2] a odpovídá přírůstku narozených dětí za rok 2019.

Populace:

Jedná se o proměnou vyjadřující závislost počtu obyvatel v čase. A její výpočet je Populace * Narození * Úmrtnost a jako počáteční hodnota je zvoleno 10,669,300[3].

Úmrtnost:

Tato hodnota vyjadřuje roční úbytek obyvatelstva a byla zvolena hodnota 0,01053[3], která vychází z úmrtnosti populace roku 2019.

Demografický faktor:

Tato proměná vyjadřuje množství ekonomicky aktivních osob v populaci. Výpočet je (Populace * 0,57[4]) + (Populace * Migrace). Použitá hodnota odpovídá ekonomicky aktivní populaci z roku 2019.

Migrace:

Migrace je počítaná jako Přistěhovalí - Vystěhovalí.

Vystěhovalí:

Hodnota pro vystěhovalé obyvatele byla zvolena 0,002[2] a odpovídá obyvatelům vystěhovaným v roce 2019.

Přistěhovalí:

Se počítá rovnicí = 0,0043[2] * Každoroční přírůstek. Použitá hodnota hodnota odpovídá obyvatelům přistěhovaným v roce 2019.

Každoroční přírůstek:

V tomto případě je pevně stanovená hodnota, která se rovná 1,1276[2] a odpovídá meziročnímu přírůsku na přistěhovaných.

Nezaměstnaní:

Jedná se o proměnou hodnotu, jejíž rovnice je Demografický faktor * (Míra nezaměstnanosti / 100).

Míra nezaměstnanosti:

Je počítána jako Aktivní politika zaměstnanosti * (HDP * 1,75). Konstanta byla zvolena tak, aby stanovila váhy vlivu na míru nezaměstnanosti.

Produkce a daně z produktů:

Je pevně stanovená hodnota 1,052[5], která odpovídá přírůstku produkce a daně z produktů v roce 2019.

HDP:

Hrubý domácí produkt je počítán rovnicí Produkce a daně z produktů - Mezispotřeba a dotace a jako výchozí hodnota je zvoleno 1,052[5] a odpovídá nárůstu HDP v roce 2019.

Mezispotřeba a dotace:

Je pevně stanová hodnota 1,061[5] a odpovídá nárůstu těchto položek v roce 2019.

Aktivní politika nezaměstnanosti:

Je počítána rovnicí 1 + (Příspěvky na zaměstnání OZP + Rekvalifikace nezaměstnaných + Veřejně prospěšné práce + Vytvoření společensky účelných pracovních míst).

Příspěvky na zaměstnání OZP:

Je zvolena hodnota 0,0048[6], která odpovídá počtu podpořených případů za rok 2019.

Vytvoření společensky účelných pracovních míst:

Je pevně stanovená hodnota 0,012[6] a vypovídá o počtu takto vytvořených míst za rok 2019.

Veřejně prospěšné práce:

Stejně jako v předchozích případech se jedná o pevně stanovenou hodnotu 0,025[6], která vychází z dat z roku 2019.

Rekvalifikace nezaměstnaných:

Je pevně stanovená hodnota 0,002[6].

Výsledky

Výsledky této simulace můžeme vidět na grafech níže. V případě, že všechny aspekty zohledněné v této simulaci by se vyvíjeli tak, jako v předchozích letech, počet obyvatel by nadále stoupal (viz. graf Populace), tím pádem by i přibýval počet ekonomicky aktivních občanů (viz. graf Demografický faktor). To co nás v této simulaci nejvíce zajímá je vývoj míry nezaměstnanosti a počtu nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti by nadále klesala (viz. Míra nezaměstnanosti) a roku 2029 by měla dotáhnout úrovně 1,75%. Avšak i přes pokles míry nezaměstnanosti by počet nezaměstnaných stále stoupal (viz. graf Nezaměstnaní).

down

Závěr

V této simulaci byl vytvořen model, který za použití reálných dat predikuje vývoj nezaměstnanosti v ČR. Jako možné rozšíření by se do tohoto modelu mohli přidat další, detailnější aspekty ovlivňující nezaměstnanost. Ty by ještě vylepšili jeho přesnost.

Reference

  1. Český statistický úřad: Veřejná databáze. Nezaměstnanost, zaměstnaní, ekonomická aktivita pro osoby věku 15-64 let v měsíčních údajích [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=ZAMD006&z=T&f=TABULKA&katalog=30853&str=v467
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Český statistický úřad: Vydáváme. Pohyb obyvatelstva - rok 2019 [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2019
  3. 3.0 3.1 Český statistický úřad: Časové řady. Obyvatelstvo - roční časové řady [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu
  4. Český statistický úřad: Data. Ekonomické postavení populace 15+ [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20551915/2501321403.pdf/16f605c9-1627-4982-a058-22cd30c9f9ad?version=1.0
  5. 5.0 5.1 5.2 Český statistický úřad: Statistiky. HDP výrobní metodou (běžné ceny) [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20563911/5003r01.pdf/0ff5f715-db72-4068-99cd-67ffacf5a600?version=1.0
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Struktura uchazečů a volných míst. Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2019 [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/struktura-uchazecu

Přílohy

File:Nezamestnanost.mdl