Revision history of "Uniform distribution/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:08, 24 April 2022Tomáš (talk | contribs). . (23,963 bytes) (+23,963). . (Created page with "{{DISPLAYTITLE: Rovnoměrné rozdělení (česky)}} V běžném životě se setkáváme s procesy, u kterých není snadné předem určit, jak dopadnou. Pokud se tento probl...")