Divadelní spolek

From Simulace.info
Jump to: navigation, search


Zadání

Název simulace: Divadelní spolek

Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2016/2017)

Autor: Aneta Vaňková, xvana12

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Vensim

Logo1.png

Definice problému

Od září 2016 vedu divadelní spolek, se kterým nacvičujeme divadelní hry a poté hrajeme přibližně 3 představení pro veřejnost. Naším cílem je samozřejmě co největší počet spokojených diváků. Pomocí této simulace bych chtěla zjistit, co nejvíce ovlivňuje potenciální diváky při výběru divadelního spolku a hry a jak tyto faktory vylepšit, aby se počet diváků, tím počet prodaných lístků a následně i do budoucna zisk zvýšil.

Metoda

Simulaci zpracovávám v programu Vensim, jelikož nepotřebujeme vidět pohyb jednotlivých faktorů, ale spíše výsledné a faktické hodnoty, které jsou v tomto programu lépe viditelné.

Model

Na začátku celé simulace je vytvořen dotazník, který se skládá celkem z 6 otázek. Nás ale zajímá především otázka, která se týká požadavků na divadelní spolek a přestavení. Z výsledků nám vycházejí tyto požadavky, které jsou seřazeny dle priorit dotazujících respondentů a následně obodovány:

1) Výkon herců 12/12
2) Způsob zpracování 11/12
3) Kladné reference 10/12
4) Cena vstupenky 9/12
5) Povědomí o divadelní hře 8/12
6) Dostupnost divadla 7/12
7) Výkon pomocného personálu 6/12
8) Slevy 5/12
9) Výkon režiséra 4/12
10) Pohodlnost sedaček 3/12
11) Rychlost občerstvení 2/12
12) Kvalita občerstvení 1/12

Z toho nám vyplývají následující primární a operativní hodnoty modelu:

Atraktivita divadelního spolku
- co ho ovlivňuje: Slevy, Výkon režiséra, Pohodlnost sedaček, Kvalita občerstvení, Rychlost občerstvení, Výkon herců, Způsob zpracování, Kladné reference, Cena vstupenky, povědomí o divadelní hře, Dostupnost divadla, Výkon pomocného personálu
- ovlivňuje: Počet diváků, Kladné reference

Výkon herců
- co ho ovlivňuje: Zvýšení platu, Počet zkoušek, Výkon režiséra, Vztahy v divadelním spolku
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Způsob zpracování
- co ho ovlivňuje: Počet zkoušek, Výkon herců, Výkon režiséra, Výkon pomocného personálu
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Kladné reference
- co ho ovlivňuje: Cena vstupenky, Dostupnost divadla, Výkon pomocného personálu, Slevy, Výkon režiséra, Pohodlnost sedaček, Kvalita občerstvení, Způsob zpracování, Výkon herců, Rychlost občerstvení, Povědomí o divadelní hře
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku

Cena vstupenky
- co ho ovlivňuje: Náklady, Slevy
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Povědomí o divadelní hře
- co ho ovlivňuje: Znalost diváků
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Dostupnost divadla
- co ho ovlivňuje:
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Výkon pomocného personálu
- co ho ovlivňuje: Počet zkoušek, Zvýšení platu, Vztahy v divadelním spolku,Výkon režiséra
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Způsob zpracování, Kladné reference, Rychlost občerstvení

Slevy
- co ho ovlivňuje:
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference, Cena vstupenky

Výkon režiséra
- co ho ovlivňuje: Počet zkoušek, Zvýšení platu, Vztahy v divadelním spolku
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference, Způsob zpracování, Výkon herců, Výkon pomocného personálu

Pohodlnost sedaček
- co ho ovlivňuje: Vybavení
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Rychlost občerstvení
- co ho ovlivňuje: Zvýšení platu, Výkon pomocného personálu
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference

Kvalita občerstvení
- co ho ovlivňuje: Vybavení
- ovlivňuje: Atraktivita divadelního spolku, Kladné reference, Náklady


Z výše uvedených hodnot nám vyplývá diagram kauzálních smyček:

Divadelni spolek dks.png

A zde diagram stavů a toků:

Divadelni spolek dst.png

Vzorce

V následující části jsou popsány veškeré vzorce, které byly během simulace užity.

Primární proměnné

Výkon herců
(zvýšení výkonu herců)-Výkon herců+12/12

Výkon režiséra
(zvýšení výkonu režiséra)-Výkon režiséra+4/12

Výkon pomocného personálu
(zvýšení výkonu personálu)-Výkon pomocného personálu+6/12

Způsob zpracování
(zlepšení způsobu zpracování)-Způsob zpracování+11/12

Atraktivita divadelního spolku
(zvýšení atraktivity-snížení atraktivity)-Atraktivita divadelního spolku

Kladné reference
(zvýšení referencí-snížení referencí)-Kladné reference+10/12

Rychlost občerstvení
(zvýšení rychlosti)-Rychlost občerstvení+2/12

Cena vstupenky
(zvýšení ceny-snížení ceny)-Cena vstupenky+9/12

Povědomí o divadelní hře
(zvýšení povědomí)-Povědomí o divadelní hře+8/12

Pohodlnost sedaček
(zvýšení pohodlnosti)-Pohodlnost sedaček+3/12

Kvalita občerstvení
(zvýšení kvality)-Kvalita občerstvení+1/12

Náklady
zvýšení nákladů-Náklady

Počet diváků
(zvýšení počtu-snížení počtu)-Počet diváků

Příjmy
zvýšení příjmů-Příjmy

Zisk
(zvýšení zisku-snížení zisku)-Zisk

Operativní proměnné

Plat - tato proměnná může nabývat hodnot od 1 do 3 (vzhledem k tomu, že se jedná o ochotnický divadelní spolek, herci ani pomocný personál nejsou za svůj výkon nijak platově ohodnoceni)

 • 1 – podprůměrný plat
 • 2 – průměrný plat
 • 3 – nadprůměrný plat

Počet zkoušek - divadelní hra se nacvičuje přibližně 6 měsíců, zkouška probíhá 4x do měsíce - z toho vyplývá, že nejvyšší počet zkoušek je 24. Tato hodnota tedy může nabývat hodnot 0-24.
Vztahy v divadelním spolku - tato proměnná může nabývat následujících hodnot:

 • 1 – žádné vztahy
 • 2 – známí
 • 3 – kamarádi
 • 4 – blízcí přátelé
 • 5 – nejlepší přátelé

Znalost diváků - tato proměnná může nabývat následujících hodnot:

 • 1 – naprostá neznalost
 • 2 – malé povědomí
 • 3 – povědomí o hře
 • 4 – znalost hry
 • 5 – expert na divadelní hru

Dostupnost divadla - dostupnost divadla se odvíjí od délky cesty, kterou musí potenciální divák absolvovat:

 • 1 – více než 2 hodiny cesty
 • 2 – 1-2 hodiny cesty
 • 3 – 0,5-1 hodina cesty
 • 4 – pod 0,5 hodiny cesty

Vybavení- proměnná může nabývat následujících hodnot:

 • 1 – jen nutné vybavení
 • 2 – standardní vybavení
 • 3 – nadstandardní vybavení

Slevy - proměnná může nabývat následujících hodnot:

 • 1 - nízké slevy
 • 2 - standardní slevy
 • 3 - vysoké slevy

Výsledky

Ve výsledcích byly operativní proměnné nastaveny dle našeho divadelního spolku, a sice takto:

 • Plat - 2 (průměrný plat)
 • Počet zkoušek - 20
 • Vztahy v divadelním spolku - 3 (kamarádi)
 • Znalost diváků - 3 (povědomí o hře)
 • Dostupnost divadla - 3 (0,5-1 hodina cesty)
 • Vybavení - 2 (standardní vybavení)
 • Slevy - 2 (standardní slevy)

Z následujícího výstupu je patrné, že atraktivita našeho divadelního spolku se nachází v kladných hodnotách, má stoupající tendenci a v dlouhodobém hledisku se drží v kladné vyhovující hodnotě.
Atraktivita.PNG
A z tohoto výstupu je patrné, co kladně a pozitivně ovlivňuje atraktivitu divadelního spolku.
Atraktivita strom.PNG
A z následujícího obrázku lze vidět vývoj zisku. Na začátku není žádný zisk (naopak, náklady převažují, takže se nacházíme v záporných hodnotách). Za začátku je třeba investovat finance do pronájmu sálu, rekvizit, kulis, práv apod. S následnými představeními stoupají tržby s příchozími diváky a tím i zisk, který se nakonec dostává do kladných hodnot.
Zisk divadlo.PNG

Závěr

Simulace popisuje chod jednoduchého divadelního spolku a zejména nastiňuje hlavní faktory, které ovlivňují potenciální diváky v návštěvě divadla a divadelního představení. Zjistili jsme, jaké požadavky zákazníci na divadelní spolek kladou a co preferují při výběru divadelní hry. Překvapivě to není cena, kterou bych očekávala na prvním místě preferencí, ale zejména výkon herců a dále způsob zpracování. Dalším překvapením jsou kladné reference, které se dostaly na třetí pozici, a za nimi následuje cena vstupenky. Nakonec je zde i vidět vývoj zisku.
Tato simulace může pomoci nejen divadelním spolkům, ale dalším souborům v oblasti výkonného umění, kteří řeší ve většině případů stejný problém, a to, jak dostat co nejvíce diváků na vystoupení. V obměnách simulace může také posloužit dalším odvětvím, zejména v obchodu.

Reference

1. Bc. Martin Šverák, Atraktivita pekárny, Viděno: 7.6.2017 [online], Dostupné z: http://www.simulace.info/index.php/Atraktivita_pek%C3%A1rny
2. MILDEOVÁ, Stanislava a Viktor VOJTKO. Systémová dynamika. Vyd. 2., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1448-2.

Kód

File:Vankova divadelnispolek DKS.mdl
File:Vankova divadelnispolek DST.mdl